VDB Ports

Sectionale poorten & rolluiken

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderstaande verkoopsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die door VDB Ports worden aangegaan. De klant ziet af van zijn/haar (algemene of bijzondere) voorwaarden wanneer deze in strijd zijn met onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij wij hier schriftelijk hebben in toegestemd. Door het bevestigen van de bestelling verklaart de klant stilzwijgend in te stemmen met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Offertes, bestelbon en opdrachtbevestiging

Onze offertes zijn vrijblijvend. Voor goederen door ons geïmporteerd of geleverd door derden, zijn onze voorwaarden gebaseerd op diegene die VDB Ports opgelegd krijgt. Overeenkomsten betreffende de verkoop van producten zullen pas bindend zijn nadat zij door ons schriftelijk bevestigd werden. De klant is altijd verantwoordelijk voor de opgegeven maten van de poort en wordt ertoe gehouden de opdrachtbevestiging, bestelbon of offerte te controleren en de onjuistheid ervan of vergissingen onmiddellijk te melden. Goederen worden geleverd zoals omschreven. Laattijdige meldingen worden als niet-ontvankelijk beschouwd. Bij faillissement is elke nog niet afgehandelde verkoopsovereenkomst van rechtswege automatisch ontbonden.

Goederen, tekeningen en afbeeldingen

Onze goederen zijn van gebruikelijke handelskwaliteit en worden geplaatst met de potentiële afwijkingen&rage van de fabrikant, wat betreft eigenschappen, gewicht en afmetingen. Een verschil verplicht ons niet tot een vergoeding aan de klant en geeft de klant geen recht om ontvangst of betaling van de goederen te weigeren. Tekeningen, plannen en dergelijke  blijven eigendom van VDB Ports en dienen onmiddellijk te worden geretourneerd indien deze niet gebruikt worden. Deze mogen noch meegedeeld, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Opmeting en plaatsing

De technische opmeting gebeurt nadat de poortopening klaar is en dorpel ligt. Wijzigingen tegenover de originele offerte worden verrekend in de opdrachtbevestiging (dit zowel plus als min aan de geldende prijzen op dat moment). De bestelling wordt aan onze leverancier doorgegeven eens de opdrachtbevestiging ondertekend terug in ons bezit is. De geschatte levertermijn wordt bij wijze van inlichting meegedeeld maar is niet bindend. Een vertraging, om welke reden ook, kan geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, nietigheid, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Indien een 3de partij de levering voorziet wordt de plaats door VDB Ports bepaald indien deze niet nadrukkelijk door de klant aangegeven werd. Eens de goederen bij de klant geleverd zijn, is de klant verantwoordelijk de goederen te stockeren op een droge en veilige plaats.

Overmacht

Omstandigheden die bij de verkoper, onderaannemers of leveranciers de productie of verzending zouden onmogelijk maken of belemmeren worden als overmacht beschouwd. De klant kan bij overmacht geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds bepaalde sommen.

Wijzigingen

Een gegeven en bevestigde bevestiging kan door de klant niet herroepen of gewijzigd worden zonder onze schriftelijke goedkeuring. In geval van annulering is de klant een schadevergoeding van 25% van de opdrachtbevestiging verschuldigd verhoogd met reeds gemaakte kosten door VDB Ports bij 3de partijen.

Plaatsing

Elke bestelling dient binnen een periode van 12 maanden geplaatst de worden. VDB Ports behoudt zich het recht om na deze periode stijging van prijzen, kosten en dergelijke de prijzen overeenkomstig de herzien, ook nadat een opdracht schriftelijk door ons werd bevestigd. Deze herziening geldt eveneens bij geïmporteerde goederen.

Wanneer een geplande plaatsingsdatum op vraag van de klant dient uitgesteld te worden, zal steeds 90% van het totale bedrag gefactureerd worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

VDB Ports kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die ontstaat, of gebreken die zichtbaar worden, bij uitbraak van bestaande constructies noch kan de herstelling van deze schade of gebreken ten laste gelegd worden van VDB Ports.

Afwerking aan de binnenzijde (omkasting) is niet inbegrepen in onze prijzen.

Alle goederen die niet volledig betaald zijn blijven volledig eigendom van VDB Ports bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Eventueel betaalde voorschoten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving.

Voorschotten

Na bevestiging van de bestelling ontvangt de klant een voorschotfactuur voor 40% van het bedrag van de totale bestelling. Alle voorschotten dienen betaald te zijn binnen de betalingstermijn vermeld op de voorschotfactuur, of binnen 15 dagen indien geen betalingstermijn vermeld is.

Schade en klachten

Iedere levering en/of plaatsing wordt afzonderlijk beschouwd. Klachten op bepaalde uitgevoerde werken hebben geen invloed op voorgaande of nog te volgen werken. Klachten dienen binnen 8 dagen na leverings- of uitvoeringsdatum per aangetekend schrijven aan ons vermeld te worden. Klachten schorsen betalingsverbintenis niet.

Controle op zichtbare schade of gebreken gebeurd onmiddellijk na de plaatsing door de klant samen met de installateur van VDB Ports. Doet de klant de controle niet, of is hij afwezig, dan houdt dit zijn akkoord in met een controle door VDB Ports. Elke klacht ivm beschadiging na deze controle zal worden verworpen.

Betaling

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuur datum TOTAAL  tenzij anders vermeld. Nalatigheidskosten 1% per maand + 10% forfaitaire schade BTW vergoeding zonder ingebrekstelling met min 75 euro. Alleen de rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd. btw verlegd KB1.art5 Antwoordtijd voor klachten aangetekend 8 dagen

Garantie

Wij garanderen originele goederen gedurende 12 maanden voor professionele constructies, en een termijn van 24 maanden voor particuliere constructies. Indien 3de partijen zoals leveranciers andere garanties bieden worden deze meegedeeld bij het opmaken van de offerte.

De garantie is niet van toepassing door schade, storing of andere oorzaken die door de klant of andere leveranciers werd aangebracht of veroorzaakt werden. Daarnaast vervalt de garantie ook wanneer een andere partij, naast VDB Ports, werken uitvoerde of wijzigingen aanbracht aan de constructie.

Geschillen

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.

Contact

Koekelberg 29/A
9450 Denderhoutem (Haaltert)

+32 478 75 44 05

vdb-ports@outlook.be

Bedrijfsinfo

IBAN BE29.0688.9793.2764

BTW BE0536.771.670

Wij maken gebruik van cookies

Om u als bezoeker beter van dienst te kunnen zijn maken we gebruik van cookies.

Aanvaard functionele